Wij willen een woon- en leefgemeenschap vormen waarin zorg op maat wordt verstrekt vanuit een christelijke visie die de totale mens omvat. Hierbij werken wij vanuit een fundamenteel respect voor het unieke van elke persoon en zijn levensverhaal.

Onze inspiratie vinden wij in evangelische waarden zoals St. Vincentius a Paulo deze beleefde in zijn zorg voor zieke, arme en oudere medemensen. Hij werd hierin gevolgd door de Zusters van St.-Vincentius a Paulo te Deinze.

Om onze doelstellingen te bereiken, doen wij beroep op teams van deskundige en toegewijde medewerkers, die steeds het welzijn van de hulpvrager voor ogen hebben.
Vrijwilligers en familieleden zijn voor ons waardevolle partners.

De bewoner staat centraal in een doorgedreven kwaliteitszorg. Deze zorg wordt gegarandeerd vanuit een professionele benadering, waarbinnen een sterke collegiale band tussen personeelsleden, diensten en teams onderling een hoeksteen is.
Medewerkers ontwikkelen een open geest waarin dagelijks kan geleerd worden, zowel op het vlak van ingesteldheid als van deskundigheid. Zij houden hierbij voeling met de leefwereld van de bewoner.
Personeelsleden van de ondersteunende diensten zijn voor ons even belangrijk als de direct zorg-betrokkenen.

Door een open mentaliteit te laten groeien, streven we naar een zekere uitstraling die resulteert in een positief beeld van onze werking.
Steunend op onze inspiratiebron, stellen we onze diensten zo ruim mogelijk open. Met financiële middelen gaan wij verantwoord om vanwege het sociale karakter van onze dienstverlening, die streeft naar een eigentijdse en ecologische aanpak, die gericht is op de oudere van heden en van morgen.

Ons gedifferentieerd aanbod legt zich toe op verschillende zorgvormen (zoals bv. dagverzorgingscentrum, kortverblijf, serviceflats, RVT, woon- en zorgcentrum, …) en op onderscheiden doelgroepen.
Zo spelen wij flexibel en solidair in op de steeds wijzigende noden van de regio. Regelmatig overleg en vlotte samenwerking met externe deskundigen en andere voorzieningen, vormen belangrijke bouwstenen om deze dynamiek waar te maken.